Oferta szkoleń


Oferta specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa i zastosowań prawa w praktyce:
  "Odpowiedzialność materialna nauczyciela w ramach wykonywanych przez niego obowiązków służbowych"
  "Odpowiedzialność materialna szkoły za szkody wyrządzone na jej terenie"
  "Prawo karne dla gimnazjalisty - kształtowanie świadomości prawnej pierwszym krokiem dla samodyscypliny"
  "Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole"
  "Zabezpieczenie umów w obrocie gospodarczym"
  "Aspekty prawne windykacji: procedury postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości"
  "Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy – praktycznie i w teorii"
  "Podstawy prawa dla Menadżerów"
  "Prawo pracy dla początkujących"
  "Składanie i przyjmowanie ofert - formy prawne i ryzyka. Zawieranie umów - ramy prawne"
  "Kodeks spółek handlowych"
  "Elementy prawa karnego dla radnych i urzędników administracji publicznej"
  "Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – prawa i obowiązki"
  "Jak uzyskać należne odszkodowanie – praktycznie i teoretycznie"